Algemene Voorwaarden & Privacy

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Woods Of Wonder bv (verder te noemen WOW) met ondernemingsnr. 0807.903.201, diensten of producten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – cursussen of trainingen, online producten of fysieke producten of audio- of video-bestanden.

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud.  De klant verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.


Artikel 2: Inschrijving voor cursussen, individuele begeleiding en/of aankoop andere producten en/of diensten

Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per e-mail of via de website van WOW.
Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aankoop van andere producten en/of diensten kan via de daartoe bestemde pagina's op de website. Door het vervolledigen van het formulier gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Bevestiging

WOW zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per e-mail.
Enkel de door WOW schriftelijk aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden verbindt WOW volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.


Artikel 4: Prijs en Betaling

4.1. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur. De prijs van online aan te schaffen producten staat vermeld op de daartoe betreffende webpagina.

4.2. Bij inschrijving ontvangt de afnemer een betaaluitnodiging en/of factuur via email. Deze betaaluitnodiging of factuur dient de worden voldaan binnen de daarop aangegeven termijn. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de betaaluitnodiging of factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de betaling niet tijdig volbrengt, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

4.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. WOW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

4.4. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de afnemer per aangetekend schrijven aan WOW te worden gemeld. 

4.5. Schuldvergelijking door de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6. Deelbetalingen van een factuur zijn bij uitzondering toegestaan, mits vóór inschrijving aangevraagd en onderling schriftelijk overeengekomen. WOW brengt hiervoor 5% van het bedrag, met een minimum van € 25,00, administratiekosten in rekening.

4.7. Toegekende kortingen zijn enkel en alleen geldig indien het volledige factuurbedrag ten laatste op de vervaldag van de factuur is betaald, zo niet is de afnemer alsnog het volledige bedrag van de cursus/training/dienst/workshop/product verschuldigd.

 

Artikel 5 Annulering of aanpassing facturatiegegevens

5.1 Annulering van deelname aan een cursus of workshop. Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de (eerste) cursusdag. WOW brengt hiervoor € 25,00 administratiekosten in rekening. Indien afnemer binnen 3 weken voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer 50% van het bedrag verschuldigd. Gedeeltelijke terugbetaling dient uitdrukkelijk schriftelijk aangevraagd te worden voor start van de eerste cursusdag. Indien de afnemer binnen 1 week voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer 100% van het bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer WOW hiervan op de hoogte heeft gebracht.

5.2 Annulering van een reeds ontvangen online cursus, fysiek/digitaal product of dienst is niet mogelijk.

5.3 Aanpassen van de facturatiegegevens is uitsluitend schriftelijk mogelijk en mits de nieuwe gegevens volledig zijn en ontvangen vóór de vervaldatum van de desbetreffende factuur. WOW brengt hiervoor € 25,00 administratiekosten in rekening.   

 

Artikel 6 Afgelasting, wijziging of verzetten door WOW

6.1.Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt WOW zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. 

6.2. Tevens behoudt WOW zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

6.3. WOW is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door WOW geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

In dergelijke gevallen brengt WOW de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4.Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt WOWde afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. WOW spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. 

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van WOW louter middelenverbintenissen zijn.


7.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen. 

De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

WOW aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

WOW is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door WOW, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege WOW te werk zijn gesteld of van wier diensten door WOW gebruik is gemaakt.

7.3.  WOW is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

7.4. De aansprakelijkheid van WOW in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van WOW uitgeschreven op naam van de afnemer. 


Art. 8: Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal en/of andere producten worden eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op de verstrekte materialen en producten berust bij WOW of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WOW mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd, gedeeld met derden of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.


Art. 9: Vervanging docent(en)
WOW behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.


Art. 10:  Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.


Art. 11: In company cursussen

Afspraken over “in company” cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of WOW door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Artikel 12: Kennisgevingen

De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door WOW rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.  


Artikel 13: Geschillenregeling

13.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Oudenaarde, onverminderd de bevoegdheid van WOW om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

13.2.  Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 


Artikel 14: Identiteit van de onderneming 

Woods Of Wonder bv
KBO : 0807.903.201
BTW : BE 0807.903.201
Trimpont 5, 9660 Everbeek, België
E-mail: [email protected]   

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Bij het gebruik van de WOW website, inschrijvingen en aankopen in de webshop worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hecht WOW het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy.

15.1 Wat doen wij met uw informatie?

Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

  • een persoonlijke account aan te maken waarmee u kan aanloggen bij meerdere diensten en waarmee u gepersonaliseerde informatie kunt ontvangen
  • desgewenst onze nieuwsbrief en/of andere informatie over producten en diensten te ontvangen
  • onze websites correct en optimaal te gebruiken
  • uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren
  • algemeen gebruikersbeheer uit te voeren
  • u te contacteren wanneer nodig.

 

15.2 : Inzage- en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres in artikel 14.

15.3 : Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

WOW maakt gebruik van het all-in-one businessplatform Kajabi. Dit platform neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail.

15.4 : Wijzigingen

WOW behoudt zich steeds het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de algemene voorwaarden, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen.

 

Artikel 16 : Cookiebeleid

Surf je naar woodsofwonder.be? Dan kan onze website automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer. Zo tillen we de surfervaring van onze bezoekers naar een hoger niveau: cookies laten onze website beter functioneren en stemmen hem af op jouw wensen en voorkeuren.

Cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes met tekenreeksen, die naar je computer worden verzonden als je een website bezoekt. Bezoek je die website een volgende keer? Dan zorgen ze ervoor dat de site je browser herkent. Cookies voeren geen acties uit op je computer, ze bezorgen alleen je browser extra informatie. Eigenlijk werken cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen je IP-adres).

Cookies van andere externe partijen

Op deze site maken we gebruik van Youtube, Facebook… en andere externe partijen. Wij denken dat het gebruik van de diensten die die externe partijen bieden, het bezoek aan onze website beter maken. De externe partijen kunnen cookies plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van bezoekers te analyseren.

Cookies uitschakelen of verwijderen

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies te verwijderen van je harde schijf. Je kan cookies ook op voorhand afwijzen, of je kan aangeven dat je een waarschuwing wilt ontvangen vooraleer ze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van je internetbrowser voor meer details.  

Stem je tijdens een bezoek aan de website van WOW in met het gebruik van cookies? Dan kunnen die worden gebruikt bij je volgende bezoeken aan onze site.